Đăng ký chứng nhận hợp quy mẫu 08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN
(Phương thức 8)

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Kiểm định và Đào tạo an toàn lao động Miền Trung

 1. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC
 2. Tên tổ chức: ………………………………………………………………….
 3. Địa chỉ: …….…………………………………………………………….….
 4. Điện thoại: ………………….Fax: ……..……..… Email: …………………..
 5. Mã số thuế: ………………………
 6. Người đại diện có thẩm quyền: …………………. Chức vụ: …………….…
 7. Người liên hệ: ………………………………….. Điện thoại:.…………..…
 8. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
 9. Thông tin chung:
TT Tên sản phẩm Mã hiệu Số

chế tạo

Năm

sản xuất

Nơi

Sản xuất

Thông số

kỹ thuật

Số lượng
1
2
 1. Các tài liệu kèm theo (sao y bản chính của Công ty) có bản gốc để đối chiếu:

2.1. Hồ sơ nhập khẩu:

– Hợp đồng (Sales contract): ……………………………………………………
– Hóa đơn (Invoice): ……………………………………………………………
– Vận đơn (Bill of lading): ……………………………………………………..
– Danh mục hàng hóa (Paking list): ……………………………………………
– Giấy Chứng nhận xuất xứ (CO): ……………………………..………………
–  Giấy Chứng nhận chất lượng (CQ): …………………………………………
– Tờ khai hải quan:……………………………………………………………..

2.2. Hồ sơ kỹ thuật: Theo quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.
– Cataloge:
– Bản vẽ kỹ thuật: Sơ đồ nguyên lý:      Bản vẽ tổng thể:          Bản vẽ lắp:
– Chứng chỉ kiểm tra các loại: Vật liệu:                   Mối hàn:                  Cáp:
– Thuyết minh tính toán sức bền của các bộ phận chịu áp lực:
– Biên bản thử nghiệm xuất xưởng:
– Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt:
– Các giấy tờ khác………………………………………………………….

 1. YÊU CẦU
 2. Thời gian và địa điểm kiểm tra: …………………………………………….
 3. Đăng ký CNHQSP trên theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN…………

 

 

Xác nhận của MTSafety                             

¨ Thông tin đầy đủ

¨ Yêu cầu bổ sung mục: ……………..

trước ngày nhận kết quả.

Đăng ký số: ………….….……….

Ngày: ………………….…………

Người tiếp nhận hồ sơ: (Ký và ghi rõ họ tên)

 

………, ngày … tháng … năm 20…

Đại diện đơn vị đăng ký