[QCXDVN 05-2008-BXD] Nhà ở và công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khoẻ