CHỨNG NHẬN HỢP QUY

     VĂN BẢN PHÁP QUY

TT Tên tài liệu Số hiệu Cơ quan ban hành/ ngày ban hành
01 Văn bản hợp nhất: Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 07/VBHN-BKHCN Bộ KH&CN

27/02/2015

02 Nghị định: Quy định về điều kiện kinh doanh đánh giá sự phù hợp. 107/2016/NĐ-CP Chính phủ

01/7/2016

03 Nghị định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP. 74/2018/NĐ-CP Chính phủ

15/5/2018

04 Nghị định: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành. 154/2018/NĐ-CP Chính phủ

09/11/2018

05 Thông tư: Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 28/2012/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ

12/12/2012

06 Thông tư: Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 02/2017/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ

31/3/2017

07 Thông tư: Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 26/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

25/12/2018

08 Thông tư: Quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 01/2021/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

03/6/2021

09 Thông tư: Quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương. 48/2011/TT-BCT Bộ Công Thương

30/12/2011

10 Văn bản hợp nhất: Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 05/VBHN-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ

28/8/2017

11 Thông tư: Sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 33/2017/TT-BCT Bộ Công Thương

28/12/201

12 Thông tư: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương. 28/2017/TT-BCT Bộ Công Thương

08/12/2017


ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Đánh giá hợp quy là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Quá trình này được gọi là đánh giá hợp quy.

Tổ chức đánh giá sự phù hợp sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 (theo danh mục tại Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH) thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của BLĐTBXH là tổ chức được BLĐTBXH chỉ định, thừa nhận

Thông tư 26-2018/TT-BLĐTBXH tại điều 4 quy định việc đánh giá sự phù hợp sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của BLĐTBXH được thực hiện theo phương thức 5,7,8.

Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

Phương thức 8: Thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

Chứng nhận hợp quy là thuật ngữ gọi tắt của Chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật. Theo đó, đây là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Đăng ký chứng nhận hợp quy (phương thức 7): Theo mẫu đính kèm.

Đăng ký chứng nhận hợp quy (phương thức 8): Theo mẫu đính kèm.
 

CÔNG BỐ HỢP QUY; KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SPHH NHẬP KHẨU
     

Thông tư 26-2018/TT-BLĐTBXH tại điều 5 quy định:

– Các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của BLĐTBXH phải được công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
– Các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm hàng hóa nhóm 2 đăng ký công bố hợp quy tại Cục An toàn Lao động.
– Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm hàng hóa nhóm 2 đăng ký công bố hợp quy thông qua hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy dựa vào Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN tại điều 12, 13, 14, 16 cụ thể như sau:

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định:

1. Đối với sản phẩm hàng hóa, sản xuất trong nước: Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy nộp tại Cục ATLĐ, gồm:

– Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN).

‎- Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy.

> Sau khi có Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (của Cục ATLĐ), tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

2. Đối với sản phẩm hàng hóa nhập khẩu: Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy nộp tại Cục ATLĐ hoặc sở Lao động địa phương tại nơi nhập hàng hóa (theo phân cấp tại Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH) gồm:

– Đăng ký kiểm tra hàng hóa nhập khẩu (theo mẫu đính kèm).

‎- Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy.

– Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN).

> Cơ quan chuyên ngành cấp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

> Sau khi có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, tổ chức, cá nhân nộp bản sao y bản chính Thông báo này cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

* Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy : Thông báo trên các phương tiện thông tin thích hợp của mình đảm bảo người sử dụng sản phẩm, hàng hóa đó dễ tiếp cận.