Đăng ký chứng nhận hợp quy mẫu 07

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN
(Phương thức 7)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kiểm định và Đào tạo an toàn lao động Miền Trung

 1. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC
 2. Tên tổ chức: ………………………………………………………..…………
 3. Địa chỉ: …….…………………………………………………………….….
 4. Điện thoại: ………………….Fax: ……..……..… Email: …………………..
 5. Mã số thuế: ………………………
 6. Người đại diện có thẩm quyền: …………………. Chức vụ: …………….…
 7. Người liên hệ: ………………………………….. Điện thoại:.…………..…
 8. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
 9. Thông tin chung:
STT Tên sản phẩm và nhãn hiệu Kiểu/Loại Thông số kỹ thuật Số/khối lượng Xuất xứ
1
2
 1. Các tài liệu, hồ sơ kèm theo (bản chính hoặc bản sao y bản chính):

2.1. Đối với sản phẩm nhập khẩu:

– Hợp đồng (Sales contract), (số, ngày):  ……………………………………..……..
– Hoá đơn (Invoice), (số, ngày):  …………………………………………….………
– Vận đơn (Bill of lading), (số, ngày):  …………………………………..…………..
– Tờ khai hải quan (số, ngày): ……………………………………………………….
– Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), (số, ngày): ………………………………………..

2.2. Đối với sản phẩm sản xuất, chế tạo trong nước:

– Hồ sơ sản xuất (Phiếu kiểm tra/Phiếu xuất xưởng/Biên bản xuất xưởng/…);
– Giấy phép kinh doanh;
– Giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (đối với nhãn hiệu đã đăng ký);

2.3. Các tài liệu, hồ sơ khác (nếu có) (như: kết quả thử nghiệm; chứng nhận chất lượng (CQ), công bố chất lượng, …):……………………………………

 1. YÊU CẦU
 2. Thời gian và địa điểm kiểm tra, lấy mẫu:
 3. Đăng ký CNSP trên theo Quy chuẩn:

 

Xác nhận của MTSafety                             

¨ Thông tin đầy đủ

¨ Yêu cầu bổ sung mục: ……………..

trước ngày nhận kết quả.

Đăng ký số: ………….….……….

Ngày: ………………….…………

Người tiếp nhận hồ sơ: (Ký và ghi rõ họ tên)

 

………, ngày … tháng … năm 20…

Đại diện đơn vị đăng ký