[TCVN 9346-2012] Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển
[TCVN 10837-2015] Cần trục – Dây cáp – Bảo dưỡng, bảo trì, kiểm tra và loại bỏ
[TCVN 9361-2012] Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu
[TCVN 9358-2012] Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung
[TCVN 8855-1-2011] Cần trục và thiết bị nâng – Chọn cáp – Phần 1: Yêu cầu chung
[TCVN 8366-2010] Bình chịu áp lực – Yêu cầu về thiết kế và chế tạo
[TCVN 8242-1-2009] Cần trục – Từ vựng – Phần 1: Quy định chung
[TCVN 7832-2007] Chai chứa khí – Chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Kiểm tra định kỳ và thử nghiệm
[TCVN 7772-2007] Xe, máy và thiết bị thi công di động – Phân loại
[TCVN 7763-2007] Chai chứa khí – Chai thép hàn nạp lại và vận chuyển được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Thiết kế và kết cấu