Luật giáo dục nghề nghiệp-74/2014/QH13
Thông tư – 28/2016/TT-BYT
Văn bản hợp nhất 5830/2020/VBHN-BLĐTBXH
Thông tư 38/2017/TT-BLĐTBXH
Nghị định 143/2016/NĐ-CP
Văn bản hợp nhất 05-VBHN-BKHCN
Văn bản hợp nhất 07-VBHN-BKHCN
Thông tư – 28/2017/TT-BCT
Thông tư – 28/2012/TT-BKHCN
Thông tư – 02/2017/TT-BKHCN