Giá trị cốt lõi

Công ty Cổ phần Kiểm định và Đào tạo an toàn lao động Miền Trung (MTSafety): Xây dựng bộ tiêu chí với 5 yếu tố cấu thành giá trị cốt lõi để các thành viên Công ty cùng tuân chỉ và hành động:

1. An toàn và niềm tin:

– An toàn lao động là hạnh phúc.
– Niềm tin là tôn chỉ hành động.
– Thượng tôn pháp luật là lẽ sống.

2. Trung thực và chuẩn mực

– Trau dồi về đạo đức.
– Kỷ luật với bản tâm.
– Chuẩn mực với nghề nghiệp.

3. Khát vọng và sáng tạo

– Khát vọng với tầm cao.
– Sáng tạo với đam mê.
– Chiến binh với dấn thân.

4. Thân thiện và đoàn kết

– Thân thiện và cởi mở.
– Chia sẻ và bao dung.
– Giúp đỡ và đón nhận.

5. Xây dựng và phát triển

– Kế thừa và thay đổi.
– Giải  pháp và công nghệ.
– Hoạch định và chiến lược.