19.2. Quy trình kiểm định an toàn xe nâng người – BGTVT

Lưu ý trước khi sử dụng xe nâng người

Lưu về máy: bấm vào đây để tải bản đầy đủ.

1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1.1. Phạm vi áp dụng
Quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật này áp dung để kiểm đinh lần đầu, chu kỳ và bất thường đối với phương tiện, thiết bị xếp dỡ (“phương tiện, thiết bị xếp dỡ” sau đây trong quy trình này viết tắt là “thiết bị”) thuộc danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao đông do Bộ Giao thông vân tải quản lý. Các thiết bị bao gồm: cần trục, cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, trục cáp, pa lăng, xe tời, xe nâng, búa đóng cọc …
Quy trình này không áp dụng cho các loại thiết bị sử dụng trên tàu biển, phương tiện thủy nội địa và công trình biển.
Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dang, loại thiết bị nhưng không được trái với quy đinh của quy trình này.
1.2. Đối tượng áp dụng
– Các tổ chức, cán hân sở hữu, quản lý, sử dụng thiết bị nêu tại Mục 1.1 của quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sớ).
– Các tổ chức hoạt động kiểm đinh kỹ thuật an toàn lao động.
2. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
– TCVN 5179:1990 – Máy nâng hạ – Yêu cầu thử thúy lực về an toàn.
3. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA
Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, đinh nghĩa trong tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:
3.1. Kiểm định lần đầu
Là hoạt động đánh giá tình trang an toàn kỹ thuật của thiết bị theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi đưa vào sử dung lần đầu.
3.2. Kiểm định định kỳ
Là hoạt động đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật của thiết bị theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật khi hết thời han của lần kiểm đinh trước.
3.3. Kiểm định bất thường
Là hoạt động đánh giá tình trang an toàn kỹ thuật thiết bị theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật khi:
– Sau khi hoán cải, phục hồi, sửa chữa có ánh hưởng tôi tình trang an toàn kỹ thuật của thiết bị
– Sau khi tháo rời thiết bị chuyển đến lắp đặt ở vị trí mới.
– Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoác cơ quan có thẩm quyền.
4. CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH
Khi kiểm định an toàn kỹ thuật phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:
– Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ kiểm định và các giấy chứng nhận liên quan
– Kiểm tra kỹ thuật – Thử không tải
– Các chế đô thử tải
– Phương pháp thử.
– Xử lý kết quả kiểm định.
Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu.
5. ĐIỀU KIỆN KIẾM ĐỊNH
Khi tiến hành kiểm đinh phải đám báo các điều kiên sau đây:
5.1. Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.
5.2. Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị phải đầy đủ.
5.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.
5.4. Các điều kiên về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.
6. CHUẨN BỊ KIỂM ĐỊNH
6.1. Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm định với cơ sở, bao gồm cả những nội dung sau:
6.2.Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ kiểm định và các giấy chứng nhận liên quan:
Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của hệ thống lạnh.
6.2.1. Đối với thiết bị định kỹ thuật lần đầu:
6.2.1.1. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật thiết bị nhập khẩu theo mẫu phụ lục V Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT hoặc giấy chứng nhận chất lượng kỹ thuật an toàn thiết bị sản xuất, hoán cải theo mẫu Phụ lục VII Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT hoặc giấy chứng nhận kết quả kiểm định theo mẫu phụ lục ld Nghị định số 33/2016/NĐ-CP trong trường hợp chuyển đổi tổ chức kiểm định thiết bị
6.2.1.2. Hồ sơ kỹ thuật thiết bị của tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân lập đối với như thiết bị đang sử dụng không có giấy chứng nhận theo quy định tại 6.1.2.1.
6.2.2. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:
– Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị
– Hồ sơ về quản lý sử dụng: các kết quả kiểm tra điên trở nối đất báo vệ, vận hành, báo dường; Các biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).
6.2.3. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:
– Giấy chứng nhân thẩm đinh thiết kế theo mẫu Phu lục II Thông tư số 35/2011/TT- BGTVT và Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị sản xuất, hoán cải theo mẫu Phu lục VII Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT, nếu thiết bị có hoán cải, phục hồi, sửa chữa.
– Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị và giấy chứng nhân kết quả kiểm định và biên bán kiểm đinh thiết bị của lần kiểm đinh trước.
6.3. Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.
6.4.Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đám báo an toàn vời cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dung cụ, phương tiện báo vệ cá nhân, đám bảo an toàn trong quá trình kiểm định.

Lưu về máy: bấm vào đây để tải bản đầy đủ.