37. Quy trình kiểm định an toàn hệ thống cốt pha trượt – BXD

Các Loại Cốp Pha Trong Xây Dựng, Phân Loại Coffa Đầy Đủ Chi Tiết Nhất

Lưu về máy: bấm vào đây để tải bản đầy đủ.

1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1.1 Phạm vi áp dụng
Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn sau lắp đặt tại hiện trường và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với hệ thống thiết bị cốp pha trượt được sử dụng để thi công theo chiều thẳng đứng các công trình bê tông như quy định trong TCVN 9342:2012 bao gồm: silô, ống khói, lồng cầu thang, bể, thùng chứa, đài nƣớc, tháp truyền hình, vách, tấm tường bê tông cốt thép toàn khối có chiều dày thành không thay đổi hoặc thay đổi theo hình côn.Cốp pha trượt thuộc danh mục các loại máy, thiết bị, vật tƣ có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Xây dựng quản lý.
Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại cốp pha trƣợt dùng để thi công một công trình cụ thể nhưng không được trái với quy định của quy trình này.
1.2. Đối tượng áp dụng
– Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân chế tạo, kinh doanh, sở hữu, quản lý, sử dụng cốp pha trượt nêu tại Mục 1.1 của quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);
– Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
2. TÀI LIỆU THAM KHẢO
-TCVN 9342:2012 Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt- Thi công và nghiệm thu;
-TCVN 4244:2005 Thiết bị nâng- Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật
Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia tham khảo tại Quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.
Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của cốp pha trượt có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia được tham khảo trong quy trình này.
3. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu tham khảo nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:
3.1.Thi công bằng cốp pha trượt
Phương pháp thi công sử dụng các kích chuyên dụng đẩy cốp pha trượt lên theo mặt bê tông đồng thời với các công việc lắp đặt cốt thép, đổ bê tông vào cốp pha để tạo hình kết cấu bê tông cốt thép cần thi công.
3.2.Hệ thống thiết bị cốp pha trượt
Là hệ thống thiết bị đồng bộ cung cấp tất cả những thiết bị, bộ phận cần thiết để thực hiện dây chuyền công nghệ thi công công trình bê tông cốt thép toàn khối bằng cốp pha trượt.
3.3.Giá nâng
Là kết cấu chịu lực chính của hệ thống thiết bị cốp pha trƣợt, dùng để cố định kích, vành gông, để đỡ sàn công tác và duy trì hình dạng hình học của cốp pha.
3.4. Vành gông
Là kết cấu để cố định các tấm cốp pha theo đúng vị trí nhƣ đã ghi trong thiết kế, để gông giữ không cho cốp pha bị mất ổn định và bị biến dạng trong quá trình thi công cốp pha trượt. Vành gông được liên kết chặt với giá nâng để cùng giá nâng kéo cốp pha lên.
3.5. Cốp pha
Được tạo lên từ nhiều tấm cốp pha chế tạo sẵn bằng thép ghép lại để tạo hình kết cấu trong thi công cốp pha trƣợt. Cốp pha đƣợc cố định vào vành gông để chuyển động cùng vành gông. Trong khi thi công mặt cốp pha tiếp xúc trực tiếp và trƣợt trên bề mặt bê tông mới đổ của kết cấu
3.6. Ty kích
Là chỗ dựa và đƣờng dẫn để cho kích bám vào và trƣợt lên trong khi thi công cốp pha trượt. Loại ty kích sau khi thi công xong công trình thì rút ra để sử dụng lại cho thi công công trình khác gọi là “Ty kích chuyên dùng”. Loại ty kích sau khi thi công xong không rút ra mà để nằm lại trong bê tông công trình gọi là “Ty kích không chuyên dùng”, có thể sử dụng ty kích này kiêm luôn làm cốt thép chịu lực.
3.7. Sàn công tác
Là nơi thực hiện các thao tác chính trong khi thi công bằng cốp pha trượt như đổ bê tông, lắp đặt cốt thép, tập kết vật liệu, vận chuyển bê tông theo phƣơng ngang. Sàn công tác được nâng dần lên trong quá trình trƣợt và đƣợc cấu tạo phù hợp với kết cấu công trình cần thi công. Sàn công tác có hai loại là sàn công tác ngoài và sàn công tác trong.
3.8. Giàn giáo treo
Là giàn giáo được treo ở phía dƣới sàn công tác, là nơi để thực hiện các công việc hoàn thiện bề mặt bê tông, kiểm tra bê tông sau khi ra khuôn, bảo dưỡng bê tông, tháo dỡ khuôn lỗ chờ sẵn. Giàn giáo treo có hai loại giàn giáo treo ngoài và giàn giáo treo trong.
3.9. Kiểm định kỹ thuật an toàn sau lắp đặt tại hiện trường
Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống thiết bị cốp pha trượt được lắp đặt tại hiện trường theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.
3.10. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường
Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống thiết bị cốp pha trượt được lắp đặt tại hiện trường theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền.
4. CÁC BUỚC KIỂM ĐỊNH
Khi kiểm định phảilần lƣợt tiến hành theo các bước sau:
– Kiểm tra hồ sơ, lýlịch thiết bị;
– Kiểm tra bên ngoài;
– Kiểm tra kỹ thuật- thử không tải;
– Kiểm tra kỹ thuật- thử có tải;
– Xử lý kết quả kiểm định.
Chú ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu tại tổ chức kiểm định.
5. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH
Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tƣợng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:
– Thiết bị đo điện trở cách điện;
– Thiết bị đo điện trở tiếp đất;
– Thiết bị đo dòng điện;
– Thiết bị đo hiệu điện thế;
– Máy kinh vĩ, máy thủy bình;
– Các thiết bị đo lường cơ khí: đo độ dài, đo đƣờng kính, đo khe hở, đo chiều dày;
– Thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác khi cần thiết.
6. ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH
Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
6.1 Hệ thống thiết bị đƣợc lắp đặt xong tại hiện trường và phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.
6.2 Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị phải đầy đủ.
6.3 Các yếu tố về môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả thử nghiệm;
6.4 Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị phục vụ kiểm định.
7. CHUẨN BỊKIỂM ĐỊNH
7.1.Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.
7.2. Kiểm tra lý lịch, hồ sơ thiết bị
Cơ sở phải chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến máy, thiết bị được kiểm định để đơn vị kiểm định tiến hành các thủ tục kiểm định.
– Hồ sơ kỹ thuật(theo tài liệu chỉ dẫn của nhà chế tạo hoặc thiết kế theo điều kiện thực tế tại công trường được phê duyệt) gồm:
+ Bản vẽ sơ đồ bố trí hệ thống thiết bị trên công trường;
+ Bản vẽ tổng thể hệ thống thiết bị có ghi kích thước và các thông số kỹ thuật chính cùng các chỉ dẫn về phân bố tải trên sàn công tác trong quá trình thi công;
+ Bản vẽ lắp các cụm thiết bị chính; bản vẽ sơ đồ truyền động thủy lực cho hệ thống kích nâng; bản vẽ sơ đồ hệ thống chống sét và tiếp địa;
+ Bản vẽ hệ thống thiết bị vận chuyển theo phương đứng và theo phương ngang cùng đặc tính kỹ thuật (nếu có trang bị).
– Lý lịch phải thể hiện đƣợc mã hiệu, nơi chế tạo, năm sản xuất, đặc tính kỹ thuật của hệ thống kích nâng, trạm bơm thủy lực, van khóa và cácthiết bị an toàn của hệ thống thủy lực.
– Hồ sơ quản lý kỹ thuật, vận hành, bảo dưỡng, kiểm định.
– Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và xử lý sự cố.
7.3. Kiểm tra hồ sơ lắp đặt
– Vị trí lắp đặt, các kích thước an toàn, lối đi, cầu thang, chiếu sáng, các cảnh báo bằng âm thanh, ánh sáng hoặc biển báo.
– Bản vẽ mô tả vị trí đặt các thiết bị quan trắc và các điểm đo;
– Bản vẽ hoàn công, các biên bản nghiệm thu kỹ thuật;
– Các kết quả kiểm tra tiếp đất, điện trở cách điện của động cơ.
Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi hồ sơ, lý lịch của thiết bị đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu tại 7.2, 7.3 của quy trình này. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục, bổ sung.

Lưu về máy: bấm vào đây để tải bản đầy đủ.