Văn bản hợp nhất: Nghị định 132/2008-NĐCP và 67/2009-NĐCP – 07/VBHN-BCT