Văn bản hợp nhất: Nghị định 44 và 140 – 631/VBHN-BLĐTBXH

Lưu về máy: Bấm vào đây để tải file PDF hoặc xem nội dung ở phía dưới.


Tài liệu này được viện dẫn trong các bài viết:


Nội dung tài liệu: