Văn bản pháp luật

DANH MỤC TÀI LIỆU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

TT Tên tài liệu Số hiệu Cơ quan ban hành Ngày  ban hành
I Quốc hội      
01 Bộ luật lao động 45/2019/QH14 Quốc hội 20/11/2019
02 Luật An toàn vệ sinh lao động 84/2015/QH13 Quốc hội 25/6/2015
II Chính phủ      
01 Nghị định: Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 37/2016/NĐ-CP Chính phủ 15/5/2016
02 Nghị định: Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động 39/2016/NĐ-CP Chính phủ 15/5/2016
03 Nghị định: Hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. 44/2016/NĐ-CP Chính phủ 15/5/2016
04 Nghị định: Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 140/2016/NĐ-CP Chính phủ 04/10/2018
05 Văn bản hợp nhất: Nghị định 44 và 140 qui định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. 631/VBHN-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 19/02/2019
06 Nghị định: Quy định về hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. 105/2016/NĐ-CP Chính phủ 01/7/2016
07 Nghị định: Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp 107/2016/NĐ-CP Chính phủ 01/7/2016
08 Nghị định: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành 154/2018/NĐ-CP Chính phủ 09/11/2018
09 Nghị định: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 28/2020/NĐ-CP Chính phủ 01/03/2020
10 Nghị định: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 88/2020/NĐ-CP Chính phủ 28/7/2020
11 Nghị định: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 145/2020/NĐ-CP Chính phủ 14/12/2020
III Bộ Lao động thương binh và Xã hội      
01 Thông tư: Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. 07/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 15/5/2016
02 Thông tư: Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng. 08/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 15/5/2016
03 Thông tư: Quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 41/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 11/11/2016
04 Thông tư: Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 16/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 08/06/2017
05 Thông tư: Ban hành 30 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 54/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 28/12/2016
06 Thông tư: Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp. 42/2015/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 20/10/2015
07 Thông tư: Quy định về đào tạo thường xuyên. 43/2015/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 20/10/2015
08 Thông tư: Sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH (mẫu chứng chỉ) 34/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 26/12/2018
09 Thông tư: Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 31/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 26/12/2018
10 Thông tư: Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 22/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 06/12/2018
11 Thông tư: Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 26/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 25/12/2018
12 Thông tư:  Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 36/2019/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 30/12/2019
13 Thông tư:  Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 06/2020/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 20/8/2020
IV Bộ Công Thương      
01 Thông tư: Quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương 48/2011/TT- BCT

Bộ Công Thương

30/12/2011
02 Thông tư: Quy định hoạt động kiểm định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Công Thương. 09/2017/TT- BCT Bộ Công Thương 13/7/2017
03 Thông tư: Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. 10/2017/TT-BCT  

Bộ Công Thương.

 

26/7/2017
04 Thông tư: Sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo thông tư 29/2016/TT-BCT quy định Danh mục, sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 33/2017/TT-BCT  

Bộ Công Thương.

 

28/12/2017
05 Thông tư: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 09/2017/TT-BCT 12/2020/TT- BCT Bộ Công Thương 18/6/2020
V Bộ Xây dựng      
01 Thông tư: Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tháp, máy vận thăng, sàn treo nâng người trong thi công xây dựng. 29/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 29/12/2016
02 Thông tư: Quy định quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. 04/2017/TT- BXD Bộ Xây dựng 30/3/2017
03 Thông tư: Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập. 11/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng 16/10/2017
04 Thông tư: Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng. 09/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng 15/11/2018
VI Bộ Giao thông vận tải      
01 Thông tư: Quy định huấn luyện, bồi dưỡng và sát hoạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải. 36/2017/TT- BGTVT Bộ Giao thông Vận tải 09/10/2017
02 Thông tư:  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ. 27/2019/TT-BGTVT Bộ Giao thông Vận tải 07/8/2019
VII Bộ Y tế      
01 Thông tư: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế 14/2016/TT-BYT Bộ Y tế 12/5/2016
02 Thông tư: Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội 15/2016/TT-BYT Bộ Y tế 12/5/2016
03 Thông tư: Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp 28/2016/TT-BYT Bộ Y tế 30/6/2016
VIII Bộ Khoa học Công nghệ      
01 Văn bản hợp nhất Thông tư: Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng hàng. 07/VBHN-BKHCN Bộ KHCN 27/02/2015
02 Văn bản hợp nhất Thông tư: Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 05/VBHN-BKHCN Bộ KHCN 28/8/2017